• Rzecznik Praw Uczniowskich

    
   • Rzecznikiem Praw Uczniowskich w naszej szkole jest:

    mgr Małgorzata Kosterska

    dyżur dla uczniów:

    Wszystkie sprawy należy zgłaszać pisemnie (data zdarzenia, opis, podpis zgłaszającego)

  • We wrześniu 2018r. odbyły się  wybory na Szkolnego Rzecznika Praw Uczniowskich. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z nauczycieli. W roku szkolnym 2018/2019 funkcję Rzecznika Praw Uczniowskich będzie pełniła pani Małgorzata Kosterska, która dziękuje za każdy oddany na nią głos wyborczy.
    

  • Działalność Rzecznika:

   1. Celem działalności Rzecznika Praw Ucznia jest doprowadzenie do rozwiązania zgłoszonego problemu.
   2. Rzecznik pełni stałe, cotygodniowe dyżury.
   3. Do rzecznika mogą zgłaszać się uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne osoby w sytuacjach, gdy zostały naruszone prawa ucznia, prawa dziecka, prawa człowieka.
   4. Problem można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej.
   5. Rzecznik ma obowiązek ustosunkować się do każdej zgłoszonej sprawy.
   6. W celu wyjaśnienia problemu powinien rozpatrywać ją w wielu aspektach (rozmowa „z drugą stroną”, przepisy prawne).
   7. Rzecznik ma obowiązek jak najszybciej (nie później jednak niż w ciągu miesiąca) poinformować zainteresowane strony o swoim stanowisku.
   8. Rzecznik udziela odpowiedzi w odpowiedniej formie:
   • Jeżeli sprawa została zgłoszona pisemnie – w formie pisemnej
   • Jeżeli w formie ustnej – ustnie
   9. Osoba zgłaszająca problem zobowiązana jest osobiście skontaktować się z rzecznikiem w czasie dyżuru, w celu uzyskania informacji o wyniku prowadzonej sprawy.
   10. Rzecznik prowadzi dokumentację dotyczącą zgłoszonych spraw.
   11. Na bieżąco informuje Dyrekcję Szkoły o wszystkich sprawach.