• Samorząd Uczniowski

    • Działalność Samorządu

    • Cele działania Samorządu Uczniowskiego: 
     1. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów;
     2. Nawiązanie i utrzymywanie partnerskich stosunków ze wszystkimi organizatorami życia szkoły;
     3. Pogłębianie demokratycznych form działania; 
     4. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów;
     5. Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego; 
     6. Wyzwalanie aktywności oraz talentów organizatorskich dla dobra społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.

     Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
     1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły;
     2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii;
     3. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, w organizowaniu działalności kulturalno - rozrywkowej, sportowej, społeczno - użytecznej, naukowej;
     4. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego;
     5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród; 
     6. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich; 
     7. Wzbogacanie tradycji szkoły, troska o jej dobre imię; 
     8. Rozstrzyganie sporów między uczniami. 

     Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 
     1. Zapoznanie się z programem nauczania, z treścią, celami i obowiązującymi wymaganiami;
     2. Składanie propozycji, uwag, wniosków dotyczących szkoły; 
     3. Wyrażanie opinii na temat wewnątrzszkolnych przepisów i udział w ich redagowaniu;
     4. Redagowanie i prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego; 
     5. Organizowanie działalności kulturalno - rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno - użytecznej, naukowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

  • Klasy I - III

   Opiekunowie:
   p. Anna Dziedziejko
   p. Hanna Rytel - Mućka

   Skład:
   W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego klas I - III wchodzą wszyscy członkowie samorządów klasowych.


   Klasy IV - VIII

   Opiekunowie:
   p. Małgorzata Gorzkowska
   p. Małgorzata Kosterska
   p. Agnieszka Sokalska

    

   Jak co roku w naszej szkole we wrześniu odbyła się  kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego klas 4 – 8. Kandydaci  przygotowali plakaty i ulotki z  obietnicami przedwyborczymi. Ukoronowaniem tego działania były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

   Przedstawienie wyników wyborów do Samorządu Szkolnego odbyło się dnia 09.10.2018r.

    

   WYNIKI WYBORÓW DO SU KLAS 4-8

   2018/2019

   Funkcja

   Imię

   i nazwisko

   Klasa

   Przewodniczący

   Mateusz Walkowski

   8c

   Zastępcy

   Kornel Musiał

   8c

   Michalina Kupis

   8c

   Koordynatorzy

   Prowadzenie imprez

   Natalia Brach

   8c

   Sekretarz

   Adam Mendalka

   8c

   Ignacy Okulicz

   7a

   Imprezy szkolne

   Janek Petrykowski

   8d

   Łukasz Chrzanowski

   7b

   Gazetka SU

                                         

   Szewczyk Julia

   8d

   Maja Wysocka

   7b

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   GRATULUJEMY!!!!