• Egzamin ósmoklasisty

  • Szanowni Państwo,

   Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone‎ w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

   Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

   Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

    

   • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

   • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,

   • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.


   Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

   W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    

   • języka polskiego,

   • matematyki,

   • języka obcego nowożytnego.


   Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

   Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

   UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

   Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

   ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

   Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. 

   Poniżej znajduje się link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

    

   Przydatne linki:

   https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/